O gminie

O gminie

Gmina Bliżyn położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego, sąsiaduje z gminami: Skarżysko-Kamienna, Suchedniów, Zagnańsk, Stąporków, Chlewiska i Szydłowiec.

Gmina zajmuje obszar 141 km2, który zamieszkuje ok. 8.390 osób. Gmina podzielona jest na 23 sołectwa. Stolicą Gminy jest Bliżyn, tu mieści się siedziba władz samorządowych, Ośrodek Zdrowia, Gminny Ośrodek Kultury, Ochotnicza Straż Pożarna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Gmina Bliżyn zlokalizowana jest w otulinie Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz zalicza się do sfery ochronnej Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego.

Suchedniowsko-Oblęgorski Park Krajobrazowy położony jest na zachód drogi nr 7 i obejmuje centralno – południową część gminy Bliżyn. Park ten obejmuje ochroną unikatowe zasoby przyrodnicze rejonu świętokrzyskiego oraz liczne obiekty Staropolskiego Okręgu Przemysłowego.

W części zachodniej parku rozciąga się Pasmo Oblęgorskie z najwyższym wzniesieniem Górą Sieniewską (444 m n.p.m.). Część wschodnią stanowi zwarty kompleks naturalnych lasów mieszanych Puszczy Świętokrzyskiej. Suchedniowską część parku w 93,2 % zajmują lasy, a grunty orne 3,2 %, natomiast w oblęgorskiej części 59,7 % powierzchni stanowią lasy, a grunty orne 29,9 %. W strefie ochronnej przeważają grunty orne i użytki zielone a lasy zajmują jedynie 10 %. Występują tu prawie wszystkie gatunki drzew i krzewów Niżu Polskiego. Drzewostany są przeważnie mieszane z sosną i jodłą. Osobliwością jest modrzew polski.

W granicach parku w całości leży sołectwo Kopcie, częściowo w parku i otulinie znajdują się sołectwa Jastrzębia, Kucębów, Odrowążek, Sorbin, Wołów, Zbrojów, natomiast w całości w otulinie parku znajdują się następujące sołectwa: Bliżyn, Drożdżów, Nowy Odrowążek, Wojtyniów.

Tereny gminy są bardzo malowniczo położone dzięki ukształtowaniu terenu i licznym kompleksom leśnym, które zajmują tu 66% ogólnej powierzchni gminy i stanowią pozostałość dużego, naturalnego kompleksu należącego do dawnej Puszczy Świętokrzyskiej. Do dnia dzisiejszego zachowała się prastara puszcza, nienaruszona przez człowieka, dająca schronienie wielu gatunkom zwierząt. Od objętych ochroną motyli pazia królowej i pazia żeglarza, największych gatunków chrząszczy: jelonka i kozioroga dębosza poprzez liczne gatunki gadów i płazów. Można spotkać tutaj aż 100 gatunków ptaków, do najrzadszych zaliczyć należy bociana czarnego, cietrzewia, słonkę i brodźca samotnego. Wśród zwierzyny łownej występują: sarny, jelenie, zające, dziki, borsuki, piżmaki a nawet łosie. Dodatkową zachętą do odwiedzenia Gminy Bliżyn są rezerwaty przyrody: "Świnia Góra" i „Dalejów".

Tereny tego ostatniego rezerwatu są ostoją dla wiekowych modrzewi polskich oraz drzewostanów mieszanych. Gatunkiem przeważającym jest jodła z domieszką dębu, modrzewia polskiego, sosny, buka, jaworu i wielu innych gatunków.

Rezerwat „Świnia Góra" jest rezerwatem ścisłym, objętym ochroną zupełną. Utworzony został w okresie międzywojennym, a wpisany do rejestru w 1953 r. Zajmuje obszar o powierzchni 50,78 ha. W skład rezerwatu wchodzą jedne z najpiękniejszych w Polsce, naturalne drzewostany mieszane o strukturze piętrowej. Obok bogactw przyrodniczych, w zachodniej części rezerwatu występują powierzchniowe ślady eksploatacji rudy żelaza z okresu od XV do XIX wieku.

Ciekawostką zachęcającą do odwiedzenia tych terenów są odnalezione w kopalni gliny na pograniczu gminy jaja dinozaurów oraz inne skamieliny z tego okresu. Ponadto na terenie kopalni znajdują się bogate złoża gagatu, minerału poszukiwanego przez zbieraczy amatorów.

Źródło: blizyn.pl

O gminie

Gmina Bliżyn położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego, sąsiaduje z gminami: Skarżysko-Kamienna, Suchedniów, Zagnańsk, Stąporków, Chlewiska i Szydłowiec.

Gmina zajmuje obszar 141 km2, który zamieszkuje ok. 8.390 osób. Gmina podzielona jest na 23 sołectwa. Stolicą Gminy jest Bliżyn, tu mieści się siedziba władz samorządowych, Ośrodek Zdrowia, Gminny Ośrodek Kultury, Ochotnicza Straż Pożarna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Gmina Bliżyn zlokalizowana jest w otulinie Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz zalicza się do sfery ochronnej Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego...

Galeria